Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Centrum Duševního

Zdraví Strakonice

O projektu

Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka. Péče o duševně nemocné v ČR ve srovnání s ostatními státy západní a severní Evropy setrvávala na konzervativních principech, nedoznala od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové změny.

Projekt navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče, která byla schválena v březnu 2013 jako součást Národního programu reforem 2013 (www.reformapsychiatrie.cz). Na úspěšné implementaci Strategie reformy psychiatrické péče se podílejí zástupci ústředních orgánů státní správy ČR, např. MZ ČR, MPSV, MVČR, MMR, územní krajské samosprávy, obecní samosprávy a v neposlední řadě též přímo řízené organizace MZ ČR.

Aby lidé postižení duševním onemocněním mohli opustit sociální izolaci ve velké psychiatrické nemocnici a zaujmout pozici v přirozeném prostředí (deinstitucionalizace), je nezbytné pro ně připravit výkonnou a efektivní síť zdravotních a sociálních služeb v komunitních týmech. Jedním z nich je také Centrum duševního zdraví Strakonice (CDZ Strakonice).

Cílem projektu CDZ je

Vytvoření Centra duševního zdraví Strakonice, které zajistí dostupnost služeb poskytovaných CDZ pro lidi s duševním onemocněním v přirozeném prostředí na území ORP Strakonice, Blatná, Vodňany, Prachatice a Vimperk.

Vytvoření CDZ je aktivita vycházející ze Strategie reformy psychiatrické péče, která má za cíl přesunout těžiště péče do komunity, a snížit tak sociální vyloučení duševně nemocných. Prostřednictvím realizace projektu chceme dosáhnout také zlepšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb v regionu.

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku diskriminace z důvodu jejich zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního stavu nemohou zapojit. Jedná se o uživatele psychiatrické péče.

Cílovou skupinou CDZ dle Standardu péče poskytované v CDZ a zveřejněném ve Věstníku č.5/2016 MZ ČR tvoří:

1. Klienti / pacienti se závažným duševním onemocněním (SMI - Serious/severe Mental Illness) charakterizované:

 • diagnostické okruhy (F2, F3, ev. F42, F6)
 • trvání onemocnění (déle než 2 roky)
 • funkční narušení (skóre GAF menší nebo rovno 70, kde GAF kde je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění)

2. Osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI

Přínosy pro cílové skupiny:

 • zvýšení dostupnosti péče
 • možnost péče v komunitě
 • snížení sociálního vyloučení
 • snížení stigmatu
 • snížení míry ohrožení chudobou
 • možnost včasné krizové intervence s prokazatelným zlepšením klinického stavu
 • umožnění čerpání zdravotních a sociálních služeb v jednom místě, vzájemné propojení zdravotních a sociálních služeb
 • větší spokojenost s léčbou
 • snížení finanční i psychické zátěže rodin nemocných
 • snížení opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě
 • dále asertivní komunitní léčba prokazatelně snižující frekvence relapsu onemocnění, potřebu hospitalizace, vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost pacientů
 • v důsledku zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta se zvýší možnost uplatnění na trhu práce

Tento projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnícví České republiky
"Podpora vzniku Center duševního zdraví II"  (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037)

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře z EU a státního rozpočtu.