Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Organizace FOKUS

Cíle, cílové skupiny, zásady

Naše organizace

Posláním organizace Fokus - Písek, z.ú.  je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života. V organizaci pracují jen kvalifikovaní lidé, orientující se v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka.

Navazujeme spolupráci i s jinými službami, institucemi, organizacemi apod. Dále spolupracuje s psychiatry, psychology, psychiatrickými léčebnami, s rodinou a blízkým sociálním okolím klienta.

Jsme proti diskriminaci lidí s duševním onemocněním a snažíme se pro ně vytvářet stejné šance jako mají zdraví lidé. Usilujeme o destigmatizaci a osvětu v problematice duševního onemocnění.

Cíle organizace Fokus jsou

Obecné:

 • poskytování kvalitních služeb
 • kvalifikovaní zaměstnanci pro profesionální práci s klientem
 • informovanost a vzdělávání veřejnosti
 • destigmatizace duševního onemocnění
 • deinstitucionalizace psychiatrické péče

Pro sociální rehabilitaci a terapeutickou dílnu:

 • spolupráce s jinými službami
 • spokojený klient při odchodu
 • spolupráce s rodinnými příšlušníky
 • pomoc a podpora v soběstačnosti a samostatnosti
 • kontakt se společenským okolím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • vytvoření bezpečného zázemí
 • podpora při zvládání běžných životních situací v jeho přirozeném prostředí

Cílové skupiny organizace

Pro sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu jsou to lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Pracujeme s těmito diagnózami:

 • F2 - schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F3 - afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F4 - neurotické, stresové a somatotrofní poruchy
 • F6 - poruchy osobnosti a chování u dospělých

Věková hranice uživatelů je od 18 do 80 let.

Službu mohou využívat lidé s různým typem omezení ve způsobilosti k právním úkonům.
Jedinci u nichž převažuje problematika závislostí, demencí, mentální retardace, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, jsou odkazováni na specializovaná centra.

Naše organizace spolupracuje s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím, s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním, s dalšími organizacemi, s psychiatry, s ostatními lékaři, s psychology a veřejností.

Zásady poskytování služeb

Individuální přístup

 • s každým klientem pracovníci pracují jako s jedinečnou, výjimečnou bytostí
 • pracovníci berou klienta takového, jaký je, nesrovnávají, nepřirovnávají
 • s každým klientem je sepsán individuální plán, podle kterého se s každým jednotlivým klientem pracuje

Partnerský vztah = rovnocenný vztah

 • vztah založený na vzájemném respektu, úctě a důvěře
 • sociální pracovník se snaží nevstupovat do prostoru druhého, neponižovat ani nepovyšovat, chovat se férově
 • vztah založený na vzájemné spolupráci, kdy klient není podřízený, ale partner na stejné úrovni; klient není ten „nemocný“, ale ten „mocný“, který rozhoduje a spolupodílí se stejnou měrou na aktivitě či řešení svých potížích

Respekt

 • pracovník přijímá druhého člověka takového, jaký je, nesoudí, poskytuje mu příležitost být přirozený, respektuje práva a názory, jeho jedinečnost
 • respektuje nedostatky klienta
 • respektuje každého bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, vyznání
 • respektuje klientovo soukromí (např. zbytečně nepokládáme osobní otázky, nevstupovat do osobní zóny)
 • respektuje svobodu jako nejzákladnější hodnotu (klient se sám může rozhodnout, zda-li přijde do Fokusu, sám se může rozhodnout, jestli bude aktivní či pasivní). Klient musí dodržovat určitá pravidla, ale ty mu nebrání v jeho svobodném rozhodování.

Důvěra = budování vztahu, ve kterém si klient i pracovník mohou vzájemně věřit

 • pracovník by měl rozvíjet klientovo důvěru, bez ní není možná kvalitní spolupráce
 • pracovník důvěřuje tomu, že klient se cítí, tak jak říká
 • vzájemná důvěra jak ze strany pracovníka, tak ze strany klienta je podnět, na kterém mohou stále pracovat
 • důvěra může obsahovat jistou míru nejistoty. Klientovi pracovník dává důvěru v jeho schopnosti a v to, co říká (i kdyby to byla lež, tak důvěřuje, že je důvod, proč to tak momentálně říká, či vidí)
 • klient k pracovníkovi může mít důvěru omezenou, tj. důvěřovat mu jako odborníkovi, i když nemusí znát jeho charakterové vlastnosti

Mlčenlivost = základní předpoklad všech pracovníků

 • všichni pracovníci organizace neposkytují žádné informace, které se dozvěděli při výkonu svého povolání
 • každý pracovník při nástupu do zaměstnání podepisuje povinnou mlčenlivost. Praktikanti a stážisté podepisují při vstupu na praxi či stáž formulář (povinná mlčenlivost). Povinná mlčenlivost je ochranným prostředkem pro klienty a pro celou organizaci.
 • může nastat určitý rozpor, pokud pracovník zachovává mlčenlivost o skutečnosti, kterou mu klient svěřil v rámci individuálního rozhovoru, terapie atd. a přitom je důležitá pro další práci s ním a pro ostatní pracovníky