Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním Písek – I. fáze

Od 1.5. 2015 začal FOKUS – Písek, o.s. realizovat ve spolupráci s partnerem Psychiatrickou nemocnicí Písek (bývalá Léčebna U Honzíčka) projekt podpořený z Norských fondů. Projekt je naplánován na celkem 12 měsíců od května 2015 do dubna 2016 s 5-ti letou udržitelností.

Hlavní myšlenkou projektu je další rozvoj komunitních služeb a vytvoření tak provázanější sítě spolupracujících služeb a zařízení zdravotnických i sociálních na území bývalých okresů Písek a Strakonice. Hlavním cílem je těsná spolupráce mezi Psychiatrickou nemocnicí Písek, případovým vedením poskytovaným sociálními pracovníky Fokusu Písek a pilotní ověření fungování Psychosociálního komunitního centra.

Smyslem tohoto centra je pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce naplněny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby.

Primárním posláním Psychosociálního komunitního centra je poskytování psychiatrických zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory začlenění klientů/pacientů do jejich vlastního sociálního prostředí a zlepšení kvality jejich života.

Zřízení takového centra je v souladu s připravovanou reformou psychiatrické péče v ČR. Znamená výrazný pokrok v péči o osoby s duševním onemocněním a podstatné přiblížení se na úroveň ostatních vyspělých států, kde podobné propojení zdravotních a sociálních služeb funguje s naprostou samozřejmostí a na lepší úrovni. PKCP poskytne klientům všestrannou podporu a pomoc, která jim umožní snáze se zařadit do běžné společnosti a na trh práce.

Zdravotní, psychologické a sociální faktory výrazně ovlivňují míru postižení navozeného duševní poruchou. Stejně tak tíživá životní situace působí na míru projevu tohoto onemocnění. Proto musí být poskytovaná péče a podpora komplexně bio-psycho-sociální. Jako nezbytné považujeme úzké týmové propojení různých profesí, včetně propojování stávajících a nově vytvořených sociálních a zdravotních služeb. Za neadekvátní považujeme např. investovat obrovské prostředky do farmakologické léčby schizofreniků a přitom nevytvořit podmínky, které by jim umožnily opětovné začlenění do každodenního společenského a pracovního života. V zařízení jako je Psychosociální komunitní centrum na sebe bude navazovat akutní psychiatrická léčba a systém rehabilitace a sociálních služeb, který umožní duševně nemocným lidem návrat do života společnosti.

Projekt PKCP bude rozdělen na tyto vzájemně propojené a navazující aktivity:

1. aktivita – Přípravné práce a vybavení týmu potřebným zařízením
Pro komplex nových služeb budou nalezeny vhodné prostory. V první fázi vznikne zázemí pro multidisciplinární tým – kancelář + běžné vybavení, příjem/ambulantní místnost – pracovna sestry, denní místnost – vhodná pro pravidelné aktivity, konzultace, terapeutické aktivity a porady týmu. Prostorám náleží vhodné sociální zařízení pro klienty a pracovníky. Dále bude zakoupeno vybavení realizačního týmu a pořízen osobní automobil pro potřeby terénní části PKCP.
Tato aktivita bude trvat 3 měsíce od prvního do třetího měsíce realizace projektu.

2. aktivita – Vzdělávání členů týmu
V rámci projektu bude probíhat vzdělávání psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Pro seznámení s jednotlivými sociálními a zdravotnickými provozy proběhnou vzájemné stáže pracovníků na specializovaných pracovištích v psychiatrické léčebně a ve Fokusu Písek. Nezbytné bude dovzdělání sociálních pracovníků v krizové intervenci, problematice duálních diagnóz či doplnění vzdělání u zdravotních sester na psychiatrické. Výstupem této aktivity bude 5 proškolených sociálních pracovníků v kurzu Krizová intervence a 3 proškolené sestry v kurzu Psychiatrické minimum. Dále proběhne kurz Efektivní komunikace uvnitř týmu a celkem 15 hodin Supervize. 
Tato aktivita bude trvat 11 měsíců od druhého do třináctého měsíce realizace projektu.

3. aktivita – Vlastní ověřování funkčnosti modelu Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním
V rámci této aktivity bude již probíhat běžná činnost PKCP. Služby budou poskytovány převážně terénní formou. Výstupem této aktivity bude minimálně 1500 uskutečněných kontaktů pro minimálně 100 klientů/pacientů.
Tato aktivita bude trvat 11 měsíců od druhého do třináctého měsíce realizace projektu.

PKCP bude poskytovat tyto služby:
Mobilní tým – Služby budou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu. Bude se jednat o dlouhodobou péči formou psychiatrické a sociální rehabilitace. Hlavním cílem mobilního týmu bude poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta a předcházení stavům, které by vyžadovaly hospitalizaci.
Krizové služby – Centrum bude poskytovat krizové služby. V první fázi budou poskytovány v provozní dobu centra a to přímo v prostorách či po telefonu, popř. prostřednictvím mobilního týmu formou návštěvy v domácnosti. Jejich cílem je konzultace či poskytnutí krátkodobé intervence a zajištění další potřebné péče.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway

Tisková zpráva k příležitosti ukončení projektu.