Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Prachaticku a Vimpersku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007871

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb lidem s duševním onemocněním, kteří trvale žijí na části území MAS Šumavsko prostřednictvím rozšíření sociální služby – sociální rehabilitace.
Na toto území tak bude moci být rozšířena poptávaná služba zaměřená na podporu a pomoc při resocializaci klientů. Bude se jednat o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní sociální situaci způsobené vlivem duševního onemocnění. Služba bude na tomto území poskytována terénní formou.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení:         1.4. 2018
Předpokládané datum ukončení:     31.3. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem připravovaného projektu je zlepšení podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením (konkrétně lidem s duševním onemocněním trpícím diagnózami v okruhu: F2; F3; F4; F6) na části území MAS Šumavsko prostřednictvím rozšíření spádovosti sociální služby sociální rehabilitace Strakonice ID:3257665. To umožní, na základě vzájemné spolupráce, hledat možnosti a příležitosti klientů žít běžný a plnohodnotný život. Sociální rehabilitace dává rovněž prostor k jejich osobnímu rozvoji. Věková hranice klientů v projektu bude od 18 do 65 let.
Sociální služby budou poskytovány terénní formou v přirozeném prostředí klienta a dle jeho aktuální potřeby. Práce s klienty s duševním onemocněním je prací dlouhodobou a už jen získání důvěry a možnosti sociální práce s nimi trvá mnohdy několik měsíců. Naše organizace má však již více než 15-ti leté zkušenosti s touto cílovou skupinou a své znalosti si rozšiřuje nejen v rámci České republiky, ale i na mnohých zahraničních stážích.
Projekt si dále klade za cíl boj proti diskriminaci a stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Aktivně se proto podílíme na reformě psychiatrické péče v ČR zaměřené na změnu přístupu k lidem s duševním onemocněním a destigmatizaci psychiatrické péče jako celku. Díky rozšíření sociální služby sociální rehabilitace Strakonice bude docházet k včasnému rozpoznání zhoršení zdravotního stavu a ke zmenšení nutnosti hospitalizace u osob s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko. Zároveň budeme spolupracovat s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím klientů, s dalšími organizacemi, odbornými lékaři a veřejností.
Výstupem projektu by tedy mělo být 20 nových registrovaných klientů z řad lidí s uševním onemocněním žijících na části území MAS Šumavsko. Všichni budou mít sepsány základní dokumenty pro využívání služby (Pravidla soužití, Dohodu o poskytování služby SR, Souhlas s poskytnutím osobních údajů, Potvrzení od psychiatra a Individuální plán). Těmto klientům bude poskytnuto minimálně 600 kontaktů.

Aktivity projektu
1. Poskytování sociální služby sociální rehabilitace
Nejdříve se zaměříme na výběr vhodného sociálního pracovníka, který bude následně poskytovat sociální službu sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko.
Hlavním obsahem této aktivity je dále vlastní poskytování sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko.
Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách §70 je sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Tato služba bude poskytována primárně v terénu – v přirozeném prostředí klienta a bude obsahovat tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zároveň budou pracovník sociální rehabilitace v rámci této aktivity procházet povinným vzděláváním.

2. Vyhodnocení
V průběhu této části proběhne vyhodnocení fungování celého projektu. Bude provedeno dotazníkové šetření týkající se spokojenosti klientů s poskytovanou službou a zhodnotí se případné návrhy či připomínky. Dojde také k průběžnému hodnocení Individuálních plánů účastníků projektu. Zhodnotí se, zda došlo ke kvalitativní změně v životě klienta, stabilizace či zhoršení jeho momentálního stavu s následným zmírněním dopadů na klientův život a na jeho nejbližšího okolí. Zde předpokládáme, že kladné vyhodnocení IP klienta spojené s kvalitativní změnou v jeho životě proběhne minimálně u pěti účastníků projektu.

Kontakt:
Bc. Zuzana Surá
Tel: 770 634 769
E-mail: terenprachatice@fokus-pisek.cz